Algemene voorwaarden van Realcasa: "REALCASA-2004".

Realcasa is de handelsnaam van Realcasa Onroerend Goed dat de website www.realcasa.nl en www.realcasa.com exploiteert.

Door gebruik te maken van de diensten van Realcasa, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden “REALCASA-2004”, gedeponeerd en ter inzage liggend ten kantore van Realcasa, kantoorhoudend te Zoetermeer, Hamletschouw 16. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de websites van Realcasa en zijn ook op deze betreffende site ter inzage.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen,

I         Algemene voorwaarden

II        Privacy Statement

I      Algemene voorwaarden

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     REALCASA: aanduiding van het bedrijf Realcasa Onroerend Goed met de handelsnaam Realcasa, dat o.a. als woonportaal diensten via internet verleent.

2.     Internetsites: de websites van Realcasa die via internet oproepbaar zijn met adres www.realcasa.nl, en www.realcasa.com.

3.     Klant: iedere gebruiker van een (de) website(s) van Realcasa.

4.     Advertentie: het op de website(s) van Realcasa kenbaar maken van een voorgenomen verkoop van registergoed.

5.     Reclame: het tegen betaling weergeven van informatie op de website(s) voor o.a. commerciële doeleinden.

6.     Adverteerder: de adverterende partij(en) die tegen betaling reclame op de website(s) weergeeft (weergeven) voor o.a. commerciële doeleinden.

7.     Registergoed: de onroerende zaak, die via REALCASA wordt aangeboden.

8.     Woonhuis: registergoed of onroerende zaak.

9.     Verkoper: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verkoop wordt gehouden en die tot het verkopen van het registergoed krachtens enig recht bevoegd is (zijn).

10.   Vraagprijs: de door de verkoper gewenste koopsom voor het registergoed.

11.   Kosten koper (k.k.): de kopende partij dient de wettelijk verplichte overdrachtsbelasting te betalen.

12.   Notaris: de notaris, zijn plaatsvervanger, of de notaris verbonden aan zijn notariskantoor, die de eigendomsoverdracht bewerkstelligt.

13.   Eigendomsoverdracht: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van het registergoed.

14.   Juridische levering: eigendomsoverdracht.

15.   Feitelijke levering: het in bezit stellen van het registergoed aan de koper (sleuteloverdracht). 

16.   Button: aanklikbaar vlak op de REALCASA internetsite.

17.   Aanbieding: Het door of namens verkoper aangeboden registergoed met de omschrijving zoals op de site is weergegeven.

18.   Onroerend goed: registergoed

 

 

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van          de websites van Realcasa, dan wel van de aangeboden diensten van Realcasa. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Artikel 2
Met de website
www.realcasa.nl en www.realcasa.com beoogt Realcasa een internet portaal functie te vervullen voor de wonende consument. Op de websites wordt informatie aangeboden in de vorm van te koop of te huur staande woningen, reclame, alsmede meer algemene informatie met betrekking tot wonen, woonomgeving, verhuizen en dergelijke. Realcasa staat open voor zowel particuliere als professionele partijen.  

Artikel 3
Een ieder die gebruik maakt van de websites van Realcasa is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel Realcasa, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de websites correct te laten functioneren, aanvaart zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Realcasa wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsites, verkoper en koper, adverteerder, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.

Artikel 4
Realcasa is niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. Met als gevolg dat wij geen controle hebben over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Wij kunnen niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen.
U vrijwaart Realcasa in het geval van meningsverschillen met één of meerdere gebruikers, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.
De door gebruikers van het systeem aangeboden informatie wordt niet door Realcasa gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, koper, en adverteerder zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Realcasa is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de verkopende en adverterende partij aangegeven is.

Artikel 5
Indien u een woning aanbiedt op een (de) website(s) van Realcasa, geeft u impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen. Wanneer u reageert op een advertentie, geeft u impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. Uw informatie op een (de) website(s) van Realcasa zal:
a. niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk maken op rechten van deze derden
c. zal geen virussen bevatten of andere (computer) programmatuur.

U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Realcasa, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

Realcasa zal u uw toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat u, op welke wijze ook, in verband gebracht kan worden met frauderende activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken.

Artikel 6
Het is enig gebruiker niet toegestaan om de systemen van Realcasa te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd of aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de gebruiker.

Artikel 7
Alle prijzen die door Realcasa gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven.
Standaard betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Realcasa zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende rente vermeerderd met één procent.

Artikel 8
Door plaatsing van een advertentie op een (de) website(s) van Realcasa gaat u er mee accoord dat gegevens van het te koop aangebodene via mail aangeboden zullen worden aan marktpartijen, zoals aankopende makelaars en particulieren, die kenbaar gemaakt hebben aan Realcasa geïnteresseerd te zijn in het ontvangen van het nieuwste woningaanbod op de internetsite, wat aan door hen gestelde criteria voldoet.

Artikel 9
Alle informatie die vrij beschikbaar is op de websites, is eigendom van Realcasa en mag behoudens toestemming niet ergens anders gebruikt of gepubliceerd worden.

Artikel 10
De aansprakelijkheid van Realcasa ten opzichte van u of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door u aan ons, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag.

Artikel 11

Op deze voorwaarden, alsmede iedere gesloten of te sluiten overeenkomst, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

II    Privacy Statement

Realcasa beschermt de privacy van haar gebruikers. Alle privacy gevoelige informatie, die aan ons wordt verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Realcasa spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. Realcasa werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving.

Gebruikers informatie
Van alle bezoekers aan de websites van Realcasa worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.
Realcasa maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn hele kleine bestanden die op de lokale harde schijf geplaatst worden. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een gebruiker weer langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van de persoonlijk instellingen (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en zoek-instellingen), waardoor het gebruik van de diensten van Realcasa versneld en verbeterd worden. De browser van de PC van de gebruiker kan eenvoudig worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een vertragend effect hebben op het gebruik van de site van Realcasa.

Gebruikers registratie
Voor het verlenen van enkele diensten heeft Realcasa een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam en e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken indien dat nodig mocht zijn. De gebruiker wordt bij het invullen of na het aanreiken van de benodigde gegevens de keuze gelaten of hij/zij actief door Realcasa geïnformeerd wil worden. Ingevulde gegevens, aangereikte gegevens, of gemaakte keuzes kunnen desgewenst door Realcasa aangepast worden. Het doel van deze gegevens is om het gebruik van onze site zo prettig mogelijk te maken. Realcasa kan in voorkomende gevallen de gegevens van geregistreerde gebruikers aan derden verstrekken.
Het doel van deze gegevens is om het gebruik van de diensten van Realcasa en haar partners zo optimaal mogelijk te maken. Realcasa kan in voorkomende gevallen de gegevens van geregistreerde gebruikers aan haar partners verstrekken. De partners van Realcasa leveren diensten op het gebied van onroerend goed, financiële producten, wonen en/of verhuizen en worden zeer streng geselecteerd.

Een geregistreerde gebruiker kan en mag zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Een geregistreerde gebruiker kan op ieder moment besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een geregistreerde gebruiker al zijn of haar persoonlijke gegevens uit de database wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail bericht gestuurd te worden naar: info@realcasa.nl.

Links
Onze websites bevatten links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Realcasa heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen.
Realcasa behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.